Home Tags बियाह मत करि हऽ

Tag: बियाह मत करि हऽ

बियाह मत करि हऽ

आपन जिनगी तबाह मत करि हऽ। प्यार करि हऽ बियाह मत करि हऽ।। आदमी से तू नेता बन जई बऽ। राजनीति के चाह मत करि हऽ।। ऊ कमाएले...