Home Tags श्रद्धानन्द पाण्डेय

Tag: श्रद्धानन्द पाण्डेय

फेरु बयरिया डोले लागी – श्रद्धानन्द पाण्डेय

फेरु बयरिया डोले लागी ! फेरु भले अॅधियार गइल बा, दुर्वह मन के भार भइल बा ; जँहवाँ ले लउकत बाटे करिया सगरे संसार भइल बा। लाल किरिनिया झाँकी,...